เห็ดหลินจือ Lingzhi (GANODERMA LUCI)

ภาษาไทยเรียกว่า “เห็ดหมื่นปี” หรือคนจีนรู้จักกันดีในนาม “เห็ดเทพเจ้า” ซึ่งแพทย์แผนจีนโบราณใช้รักษาสรรพโรค และเป็นยาอายุวัฒนะ มีมานานหลายพันปี มีสารสำคัญในสปอร์ของเห็ด คือสารพอลิแซ็กคาไรด์(Polysaccharide) และสารในกลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์(Triterpenoid) ซึ่งเป็นสารที่มีความสามารถในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง โดยมีผลงานวิจัยของศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นและในประเทศไทย ศาสตราจารย์ โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ว่าช่วยต่อต้าน และทำลายการลุกลามของเซลล์มะเร็งชนิด Solid Tumor SKBR3 ได้
เนื่องจากเห็ดหลินจือในประเทศไทยสมัยก่อนนั้น ได้นำเห็ดหลินจือมาทำความสะอาด และนำไปต้มหรือนำไปอบฆ่าเชื้อ โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่งผลให้สารสำคัญที่อยู่ในเมล็ดสปอร์เห็ดหลินจือแทบไม่เหลือ

จากการวิจัยเห็ดหลินจือในประเทศไทย และส่วนหนึ่งจากสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน พบว่าการนำเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือมาใช้นั้น ต้องนำสปอร์เห็ดหลินจือมาตีให้แตกก่อน เพื่อให้ได้คุณค่าของสปอร์เห็ดหลินจืออย่างสูงสุด


การเพาะพันธุ์เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 ในประเทศไทย

ได้มีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2 เพื่อนำมาวิจัย และต่อยอดให้ชาวบ้านได้ปลูกและมีโอกาสในการพัฒนาเป็นเชิงพานิชย์ได้ในอนาคต โดยโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้ให้ความรู้และสนับสนุนเกษตรกรโครงการนี้ 

   

   

เอกสารอ้างอิง

1. ศาสตราจารย์ โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , กษมา สุขาภิรมย์ รายงานการวิจัยการออกฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2522

2. บุญใจ ลิ่มศิลา , เย็นจิตร เตชะดำรงสิน , นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ , ภาวนา คุ้มตระกูล , ลักขณา อังอธิภัทร , วลีพัชญ์ ชูชาติชัยกุลการ ,(คณะบรรณาธิการ) เห็ดหลินจือ...จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กรุงเทพมหานครญ พุ่มทองการพิมพ์ 2553 

3. ลือชา วนรัตน์ , อำนาจ เตชะ , ธีระยุทธ์ อินต๊ะเสน , บุญใจ ลิ่มศิลา(บรรณาธิการ)การผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรที่เหมาะสมข กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553 , 132 หน้า กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข